Resin Black Chiavari       Resin Mahogany Chiavari      Resin Silver Chiavari       Resin Gold Chiavari

                                                CALL US NOW AND SAVE MONEY.

                                                                                                                                                   

                                                                                               Resin Clear Chiavari            Resin White Chiavari    

                                                                                                    


CheapChiavariChairs@hotmail.ca